Enjoy language within the tourism industry -Njut av språket inom turistmen 

 


Partners: Sverige (koordinator), Österrike, Finland, Storbritannien, Bulgarien, Grekland
Ett Leonardo da Vinci finansierat projekt, 2011-2013

Målet med projektet är att ge personer som arbetar inom turistsektorn, särskilt de som känner "motstånd mot inlärning av främmande språk ", att få dem att ”njuta av språk” genom att öka deras intresse av främmande språk och öka deras deltagande i ”det livslånga lärande” samhället . För att uppnå detta har ställts specifika mål:
• Att utveckla en metodik och begrepp inom språkundervisning av främmande språk genom att använda läromedel som återspeglar den personliga preferenserna och intressen av målgruppen, såsom turistattraktioner, användbara fraser osv för att locka deltagande och öka motivationen att börja lära sig ett främmande språk.
• Att utveckla en handbok och metodologisk verktygslåda med målgruppsinriktat innehåll för de specifika kraven i följande målgrupper: Entreprenörer inom turistbranschen och personer som arbetar inom turism.
• Att inkludera mångfaldsaspekter särskilt inom de kulturella och sociala bakgrunderna hos eleverna i syfte att övervinna samhällsklyftor och andra kulturella skillnader.
• För att omfatta användning av ICT som ett mycket användbart incitament att skapa motivation att ytterligare intressera sig för undervisning, särskilt främmande språk,  eftersom det för en del entrepeneurer inom  turism är det lättare att använda ICT inom den tidsram de har.
• Att sprida projektets innehåll och resultat genom en olika former av visningar och spridning på Europeisk nivå.
 
Effekten kommer att förstärkas avsevärt genom att från början bilda strategiska arbetsgrupper för att ge råd och utvärdera produkterna samt strategiska nätverk, som hålls underrättade om utvecklingen av projektet. Dessa grupper kommer att omfatta arbetsgivare, arbetstagarrepresentanter samt utbildningsorganisationer. Kurserna kommer att testas med lärare och företagare inom turismen under projektets gång, och kommer även att vara fritt tillgängliga i två år efter projektets slut och därmed kan överföras till andra utbildningsanordnare och arbetsgivare.