Svenska språkets historia

Svensktalande nybyggare anlände i kustområdena under medeltiden. Svenska kungar etablerade sitt styre 1249. Området som är dagens Finland blev en fullt konsoliderad del av det svenska riket. Svenska blev det dominerande språket för adeln, inom administration och utbildning, finska var främst ett språk för bönderna, prästerskapet och de lokala domstolarna i utpräglade finskspråkiga områden. 

Finska och svenska, har varit Finlands två officiella språk sedan 1922. Ett undantag är det självstyrda Åland vars enda officiella språk är svenska.

Idag talar 92 % av befolkningen finska som modersmål, medan svenska talas av 5,6 %.  Andra minoritetsspråk är samiska, ryska, estniska, finsk romani och finskt teckenspråk.

De södra och västra kustområdena innehar de flesta svensktalande finnarna, därför har en hel del av städerna namngetts på två språk, och i städerna där svenska fortfarande är vitt utbrett bär också gatorna namn på båda språken. Här finns en lista på orter i Finland på både finska och svenska. Här hittar du en lista på alla kommuner i Finland på både finska och svenska.

Konstitutionen i Finland skyddar rättigheterna för minoriteterna (svenska finlandssvenskar, samer och romer) att behålla sin kultur och sitt språk och lagen föreskriver att en finne kan använda någon av dessa två språk (svenska och finska ) i en domstol och kan på det språket få alla relevanta juridiska eller officiella dokument.


Karta över delarna i Finland var man talar svenska